Thành lập doanh nghiệp

blank 322

        Lời nói đầu: Hiện nay đa phần các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ khi thành lập công ty thì thường tham khảo sơ bộ qua người thân quen rồi tự mình làm thủ tục hoặc nhờ dịch vụ làm thủ tục đăng ký thành lập DN mà ít khi dùng dịch vụ tư vấn bài bản trước khi tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp (TLND). Nhưng thực tế tờ “Giấy chứng nhận đăng ký DN” nó có cái “hồn” của nó nếu được tư vấn tốt sẽ giảm thiểu các chi phí hành chính, thuế, rủi ro trong đấu thầu, thanh toán… sau này. Nay tôi viết bài chia sẻ 1 số vấn đề liên quan đến cái “tờ giấy  màu vàng” của DN gồm các mục: loại hình DN, tên DN, ngành nghề, vốn điều lệ.

Giay-phep

        1.)  Tư vấn về loại hình DN:

loại hình kinh doanh nào thì phù hợp?

        Hiện nay luật doanh nghiệp 2014 quy định các loại hình DN sau: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), công ty hợp danh, công ty cổ phần. Việc lựa chọn loại hình DN nào khi khởi nghiệp thì chủ DN cần phải hiểu rõ đặc tính cơ bản của mỗi loại hình DN.

   – Doanh nghiệp tư nhân có các đặc tính sau: thường quy mô nhỏ, do 1 cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ nợ của DN. DNTN không được huy động vốn, không được góp vốn vào các công ty khác. 1 cá nhân chỉ được thành lập 1 DNTN và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh cá thể, là thành viên công ty hợp danh. Tiền lương của chủ DNTN tham gia điều hành công ty không được tính vào chi phí tính thuế TNDN.
Do vừa không có tư cách pháp nhân, nhưng lại phải chịu trách nhiệm vô hạn nên loại hình này hiện nay ít người chọn khi TLDN.

– Công ty TNHH MTV: Công ty TNHH MTV do 1 cá nhân hay tổ chức là chủ sở hữu, công ty có tư cách pháp nhân, thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty đã đăng ký. Nếu nhận thêm thành viên góp vốn thì phải chuyển đổi thành loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Một bất lợi về thuế TNDN là tiền lương của chủ sở hữu cá nhân là giám đốc công ty sẽ không được tính vào chi phí tính thuế TNDN so với loại hình công ty TNHH 2 TV trở lên (nếu 1 TV chính góp vốn 99,9% vốn điều lệ). VD: Tiền lương của chủ sở hữu và là Giám đốc điều hành của công ty TNHH MTV là 50 triệu đồng 1 tháng, nếu công ty có lãi và tiền lương này bị loại ra khi xác định thuế TNDN thì mỗi tháng DN phải nộp thuế TNDN nhiều hơn là 50 triệu x 20% = 10 triệu đồng so với loại hình công ty TNHH 2 TV trở lên cùng kết quả kinh doanh.
Công ty TNHH MTV khi huy động thêm vốn hoặc khi chuyển nhượng vốn cho thành viên khác bắt buộc phải chuyển sang loại hình công ty TNHH 2 TV trở lên; thuế TNCN chuyển nhượng vốn là 5% trên giá trị chênh lệch của giá chuyển nhượng và giá gốc.

– Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên đến 50 thành viên có tư cách pháp nhân, công ty do hội đồng thành viên (HĐTV) gồm tất cả các thành viên tham gia góp vốn quản lý, công ty có tư cách pháp nhân và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty đã đăng ký. Mỗi thành viên trong HĐTV có quyền biểu quyết tương ứng với phần vốn góp của mình khi quyết định các vấn đề quan trọng như: định hướng phát triển, sửa đổi, bổ sung điều lệ, tăng giảm vốn điều lệ, tổ chức lại hoặc giải thể công ty TNHH. Công ty TNHH có quyền tăng vốn hoặc tiếp nhận thêm thành viên nhưng không được quyền phát hành cổ phần huy động vốn và được phép phát hành trái phiếu thường (không chuyển đổi thành vốn góp). Khi chuyển nhượng vốn, thành viên phải ưu tiên chuyển nhượng vốn góp của mình cho các thành viên còn lại trước khi muốn chuyển nhượng cho thành viên bên ngoài. Đây là 1 ưu điểm đối với công ty TNHH phát triển bởi các thành viên là những người thân quen cùng chung mục đích góp sức phát triển công ty; khác với loại hình Công ty cổ phần (CTCP) có thể tự do bán cổ phần của mình cho người bên ngoài kể cả đối thủ. Thuế TNCN chuyển nhượng vốn là 5% trên giá trị chênh lệch của giá chuyển nhượng và giá gốc.

– Công ty hợp danh (CTHD) có tư cách pháp nhân, CTHD phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh là cá nhân và mỗi thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn đã góp, thành viên góp vốn không được tham gia quản lý CTHD. Không có giới hạn tối đa về thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh có quyền nhân danh công ty tiến hành các hoạt động cho là mang lại lợi ích nhất cho CTHD mà không cần thông qua thành viên khác. Thành viên hợp danh muốn chuyển nhượng vốn của mình cho thành viên khác thì phải được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại. CTHD không được phép phát hành chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu…

– Công ty cổ phần (CTCP) có tư cách pháp nhân, thường thích hợp phổ biến với DN có quy mô lớn, phải có 3 cổ đông trở lên và không hạn chế số lượng tối đa của các cổ đông. Cổ đông chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp hoặc số vốn đã cam kết góp khi thành lập công ty. CTCP có cơ cấu quản lý phức tạp và hoàn chỉnh hơn các loại hình DN khác gồm: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS). Cơ quan quản lý cao nhất là ĐHĐCĐ sẽ quyết định các vấn đề quan trọng như định hướng phát triển kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, bầu hoặc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS; tổ chức lại hay giải thể CTCP. Cổ đông được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình trừ cổ phần của cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu bị hạn chế phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác trừ khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, và cổ phần ưu đãi biểu quyết không được phép chuyển nhượng. Khi cổ đông chuyển nhượng vốn góp phải kê khai và nộp thuế TNCN là 0,1% trên giá bán (dù bán lời hay lỗ cũng phải nộp thuế TNCN). CTCP được phép huy động vốn thông qua các hình thức như phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Nếu CTCP có website thì bắt buộc phải công bố trên website các thông tin: điều lệ công ty, thông tin về thành viên HĐQT, BKS, (tổng) giám đốc, báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và BKS.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì cả 2 loại hình công ty TNHH và CTCP đều có quyền có nhiều hơn 1 đại diện theo pháp luật, lúc đó trong điều lệ công ty phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

MỌI TƯ VẤN CHI TIẾT LIÊN HỆ
Công Ty Cổ Phần Khánh Bình
Địa chỉ: Phòng 21 – A6, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3941 1888 – Hotline: LS.Thuận 090 355 4566
Email: khanhbinh@khanhbinh.vn
Website: www.khanhbinh.vn / www.dichvuketoan.vn/www.tuvanluat.vnTrả lời